هجدهمین کنگره فک و صورت در بهمن ماه، با حضور فعال کیان طب اطلس، بر گزار گردید.

هجدهمین کنگره فک، صورت و دهان در بهمن ماه بر گزار گردید. کیان طب اطلس نیز کارگاه Imidate Loading and Screw Retained را با سخنرانی دکتر کاظمی و دکتر درخشان برگزار کرد. غرفه کیان طب اطلس  در روزهای برگذاری نمایشگاه مورد بازدید متخصصان و دندانپزشکان محترم قرار گرفت.